Privacy Policy

Last UpdateJanuary 21, 2024

Zaštita podataka o ličnosti na platformi obezbjeđuje se pod uslovima i na način propisan ovom Politikom privatnosti, a u skladu sa principima i standardima sadržanim u potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), podzakonskim aktima i drugim propisima od značaja za zaštitu podataka o ličnosti.

Platforma pridaje veliku pažnju zaštiti ličnih podataka korisnika i kontinuirano ulaže resurse koji osiguravaju bezbjednost svojih proizvoda, primijenjući najbolje prakse kako bi obezbijedila povjerenje svojih korisnika i šire javnosti.

Registracijom na platformi Korisnik pristaje na prikupljanje i upotrebu informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti i pristaje na to da svi podaci unijeti na platformu postaju vlasništvo pružaoca usluga.

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Svrha i način obrade ličnih podataka vrši se u cilju oglašavanja slobodnih radnih mjesta i prijave na slobodna radna mjesta. Podaci su prikupljeni neposredno od lica na koje se odnose. Sadržaji na platformi su kreirani od strane Korisnika, koji su shodno Uslovima korišćenja platforme pristali da objavljeni sadržaj, u najvećoj mogućoj mjeri, predstavlja potpune i tačne informacije. Korisnici Portala, s obzirom na to da sami kreiraju i u cjelosti upravljaju svojim podacima koje dijele putem ove platforme, su u potpunosti odgovorni za provjeru tačnosti i potpunosti sadržaja koji se na njemu nalaze.

Platforma sadrži linkove ka veb sajtovima pravnih lica, ali ne odgovara za njihov sadržaj, sigurnost ili dostupnost, već je korisnik taj koji pristaje da se njime koristi. Platforma nije odgovorna za bilo koju posljedicu, direktnu ili indirektnu štetu Korisnika, koja je rezultirala iz kontakta sa trećim licem (drugim kandidatima ili poslodavcima), kao ni za štetu koja je nastala usljed tehničkih problema ili nedostupnosti platforme.

Rukovalac zbirke ličnih podataka Radnik Group d.o.o je privredno društvo koje ima manje od 10 zaposlenih, u smislu člana 27 stav 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Rukovalac zbirke ličnih podataka posebnim aktom određuje koji zaposleni i kojim ličnim podacima imaju pristup, kategorije podataka koji se mogu dati na korišćenje i pod kojim uslovima.

Obrada ličnih podataka je radnja kojom se automatski ili na drugi način lični podaci prikupljaju, evidentiraju, snimaju, organizuju, čuvaju, mijenjaju, povlače, koriste, vrši uvid u njih, otkrivaju putem prenosa, objavljuju ili na drugi način čine dostupnim, svrstavaju, kombinuju, blokiraju, brišu, uništavaju, kao i bilo koja druga radnja koja se vrši na ličnim podacima.

Obrada ličnih podataka na ovoj platformi vrši se na osnovu saglasnosti lica čiji se lični podaci obrađuju, koja se može opozvati u svakom trenutku, na način što će Korisnik trajno deaktivirati svoj nalog odnosno izmijeniti podatke za koje smatra da nisu ispravno unešeni na svom nalogu, obrisati sve podatke čime se oni takođe automatski brišu iz zbirke podataka. Korisnik sam može ispraviti sve lične podatke koji se prikupljaju na platformi.

Korisnik se u svako doba može usprotiviti obradi njegovih ličnih podataka, na način što će obrisati podatke sa profila. Ukoliko Korisnik ima dilemu u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka, može se obratiti pružaocu usluga putem e-mail adrese info@radnik.me ili putem kontakt telefona Call centra platforme +382 68 861 001 i +382 68 321 141.

Platforma nije odgovorna u slučaju da poslodavac određena dokumenta kandidata zadrži na svom računaru, nakon što mu je pristup tim podacima onemogućen putem ove platforme.

Podaci o ličnosti korisnika neće biti prezentovani trećim licima (osim u slučaju kada Kandidati sami pošalju svoj CV poslodavcu) ili na zahtjev nadležnih organa. Korisnici imaju pravo da zahtevaju uvid u sve podatke koje platforma o njima posjeduje, uz jasno navođenje razloga zbog kojeg se uvid u ove podatke traži. Platforma ne prodaje, izdaje ili na bilo koji način čini dostupnim lične podatke Kandidata.

Pružalac usluga će na pisani zahtjev lica, nakon utvrđivanja identiteta tog lica, najkasnije u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, dostaviti obavještenje o tome da li se i koji lični podaci koji se odnose na njega obrađuju. Pružalac usluga će podnosiocu zahtjeva pisanim putem dati dodatne informacije o: ličnom imenu, odnosno nazivu i adresi rukovaoca zbirke ličnih podataka, sadržaju podataka koji se obrađuju, o izvoru podataka prema raspoloživim informacijama, načinu automatske obrade ličnih podataka u slučaju iz člana 15a ovog zakona.

Pružalac usluga će na pisani zahtjev lica na koje se podaci odnose, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika, u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva dopuniti nepotpun ili izmijeniti, odnosno izbrisati netačan lični podatak kao i obrisati lični podatak, ako njegova obrada nije u skladu sa zakonom i o tome obavijestiti lice na koje se ti podaci odnose.

Pružalac usluga neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posljedičnu ili drugu štetu nastalu korišćenjem platforme ili drugih povezanih sajtova.

Platforma prikuplja samo osnovne podatke o ličnosti neophodne za poslovanje platforme, a u cilju oglašavanja slobodnih radnih mjesta i prijave na ista.

Lični podaci kandidata:

Tokom korišćenja platforme, od Korisnika se može zahtijevati da dostave podatke putem kojih se oni mogu kontaktirati ili identifikovati. Podaci koje platforma prikuplja uključuju, ali nisu ograničeni na:

 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa, država, poštanski broj, opština, grad
 • E-mail adresu
 • ID Korisnika (korisnički nalog)
 • Datum i vrijeme registracije

Ukoliko se Kandidat opredijeli za tu mogućnost, platforma može prikupljati podatke iz biografije, odnosno CV-ja kandidata, koju on može u svako doba sa svog naloga izmijeniti ili obrisati, a koja se prikuplja na osnovu saglasnosti Kandidata, i koju Kandidat sam šalje poslodavcima. Radna verzija CV-ja vidljiva je isključivo Kandidatu dokle god se ne odluči da ih iskoristi prilikom prijave na radno mjesto, kada se kopija tih podataka dostavlja Poslodavcu na uvid za potrebe konkurisanja i zapošljavanja. Poslodavac može pristupiti samo verziji CV-ja koju se Kandidat odluči da mu sam pošalje prilikom prijave za određeno radno mjesto.

Podaci poslodavca:

Platforma prikuplja sledeće podatke korisnika pravnih lica (poslodavaca):

 • Naziv korisnika pravnog lica (poslodavca)
 • PIB
 • PDV
 • Adresa sjedišta, grad i država pravnog lica
 • Logo poslodavca

Za svakog registrovanog predstavnika poslodavca:

 • E-mail adresu
 • ID Korisnika
 • Datum i vrijeme registracije
 • Ime i prezime
 • Pozicija (radno mjesto) koju obavlja kao zaposleni Poslodavca
 • Kontakt telefon

Poslodavac sam upravlja i uređuje sadržaj na Platformi, i može dodatno popuniti svoj osnovni ili premium profil na način što će unositi javne informacije poput opisa, godine osnivanja, broja zaposlenih, e-mail adrese, brojeve telefona, linkova do društvenih mreža, galerije fotografija i slično. Platforma neće navedene podatke preprodavati trećim licima niti ih koristiti u bilo koje druge svrhe, bez prethodne saglasnosti korisnika.

Poslodavci mogu koristiti lične podatke kandidata u svrhu pronalaženja odgovarajućeg kandidata za oglašeno radno mjesto, a isključivo do 90 dana nakon isteka oglasa, nakon čega se oni trajno brišu sa platforme i iz sistema. Po proteku ovog vremena, korisnik ličnih podataka (poslodavac) je dužan da briše lične podatke, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Platforma zadržava lične podatke Korisnika samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Podatke koje su Kandidati dostavili prilikom konkurisanja na radno mjesto unutar Platforme, zadržavaju se na Platformi do 90 dana nakon isteka oglasa za to radno mjesto, a nakon toga se automatski brišu.

Podaci o upotrebi se uglavnom zadržavaju na kraći vremenski period, samo dok postoji potreba za oglašavanjem određenog radnog mjesta, osim kada se ti podaci koriste za jačanje bezbijednosti ili za poboljšanje funkcionalnosti naše usluge ili ukoliko smo zakonski dužni da te podatke zadržavamo duže vrijeme.

Platforma zadržava i koristi lične podatke u onoj mjeri u kojoj je potrebno radi pridržavanja zakonskih obaveza, rješavanja sporova i ispunjenja ugovornih obaveza pružaoca usluga.

Vaši podaci, uključujući lične podatke, obrađuju se u prostoriji pružaoca usluga i na bilo kom drugom mjestu gde se nalaze strane uključene u obradu.

Podaci korisnika, uključujući lične podatke, obrađuju se u kancelarijama Radnik Group i na bilo kom drugom mestu gde se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu prenositi i održavati na računarima koji se nalaze izvan Vaše države, pokrajine, države ili druge državne jurisdikcije, gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz Vaše jurisdikcije. Na primjer, server preko kojeg se vrši hosting veb sajta radnik.me se nalazi u Frankfurtu (Njemačka). Sistemi baza podataka i fajl sistemi sa ličnim podacima kandidata i pravnih lica nalaze se na serverima u Frankfurtu (Njemačka). Pristankom na ovu Politiku privatnosti, odnosno samom registracijom na platformu, smatra se da ste pristali na taj prenos.
Radnik Group će preduzeti sve neophodne korake kako bi osigurao da se sa Vašim podacima postupa sigurno i u skladu sa ovom Politikom privatnosti i neće se izvršiti prenos Vaših ličnih podataka u organizaciju ili državu ukoliko ne postoje odgovarajuće kontrole, uključujući sigurnost podataka.

Platforma je javno dostupna. Pružalac usluga nije odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja je nastala kao posljedica upotrebe informacija na platformi.

Lične podatke koje smo prikupili radi izvršenja naših usluga, čuvamo onoliko koliko je potrebno za pružanje usluge. Nakon okončanja ugovornog odnosa, odnosno deaktivacije naloga od strane Korisnika, platforma više neće obrađivati lične podatke Korisnika, osim ako nije drugačije Zakonom propisano ili ukoliko je potrebno radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili postoji legitiman interes pružaoca usluga za navedenim.

Platforma sprovodi i marketinške aktivnosti u vidu korišćenja newsletter-a, reklamnih poruka i reklamnih obavještenja o našim uslugama i proizvodima ili uslugama i proizvodima naših klijenata. Takve aktivnosti sprovode se kada postoji legitiman interes ili na osnovu izričite saglasnosti Korisnika. Ukoliko se marketinška aktivnost sprovodi na temelju saglasnosti Korisnika u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu ličnih podataka za potrebe takvog marketinga i povući svoju saglasnost.

Platforma nikada neće bilo koju vrstu podataka prodavati trećim licima ili zloupotrebljavati u bilo koje svrhe.

Lista obrađivača podataka

Platforma ne prikuplja kolačiće niti bilo koje druge slične podatke korisnika.

Older Versions:
Privacy Policy (October 9, 2023)