Terms of Use

Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između „Radnik group“ d.o.o Podgorica (u daljem tekstu: „pružalac usluga“) i Korisnika, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem platforme radnik.me (u daljem tekstu: „platforma“).

Pristupom i upotrebom platforme korisnici prihvataju ove Uslove korišćenja.

Platforma predstavlja uslugu Pružaoca usluga koja se nalazi na sljedećim internet adresama:

Uslovi korišćenja se primjenjuju na svaki pristup sadržajima Platforme.

Platforma nije zamjena za profesionalnu konsultantsku uslugu ili posredovanje u zapošljavanju ili bilo koje druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima korišćenja niti pruža ili obezbjeđuje bilo kakve druge usluge osim ovdje opisanih.

Pružalac usluga ni na koji način suštinski ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj.

Pružalac usluga je posvećen očuvanju privatnosti korisnika, kao i autorskih prava, u skladu sa važećim propisima Crne Gore i dobrim poslovnim običajima i u tom cilju zadržava pravo da sadržaj koji smatra neprimjerenim može u bilo kom trenutku ukloniti sa Platforme.

Opis platforme

Platforma ja namijenjena internet oglašavanju potreba za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanju na poslove od strane kandidata, kao i reklamiranju poslodavaca.

Na platformi je dostupan i prateći sadržaj koji je namijenjen informisanju korisnika o temama iz oblasti zapošljavanja.

Svako korišćenje platforme ili nekog njenog dijela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Pružalac usluga i kršenjem Uslova korišćenja.

Platforma omogućava korisnicima pristup putem interneta sadržaju koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, kao i sadržaju postavljenom od strane Korisnika, isključivo bez ikakve naplate.

Pružalac usluga zadržava pravo izmjene, ukidanja (bilo privremeno, bilo trajno) bilo kog elementa Platforme, usluga koje pruža, kao i sadržaja koji se na te elemente odnose, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

Svako korišćenje Platforme u cjelosti ili bilo kog njegovog dijela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Pružalac usluga i kršenjem Uslova korišćenja, koje može uzrokovati zabranu daljeg korišćenja platforme.

Za potrebe oglašavanja koriste se vremenske odrednice shodno srednjem evropskom vremenu (CET – Central European Time), za Podgoricu, Crna Gora.

Platforma nije odgovorna za bilo koji vid neprimjerenog ili nepravilnog korišćenja sajta ili usluga i informacija datih na sajtu, kao ni za bilo koju situaciju van kontrole.

Pružalac usluga omogućava tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka na platformu.

Korisnici sajta se obavještavaju da postavljanjem podataka ili informacija na platformi, ti podaci postaju vlasništvo pružaoca usluge.

Postavljanjem sadržaja na platformi, korisnik je saglasan da isti postane javno dostupan svakom posjetiocu platforme, pod uslovima i na način bliže opisan u ovim Uslovima korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dijela sadržaja sa bilo kog dijela platforme je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost pružaoca usluga, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa platforme, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Pružalac usluga ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem on ima autorska prava.

Baza podataka platforme radnik.me je vlasništvo pružaoca usluge, a svi njeni posjetioci i korisnici pristaju na to da svi podaci, obavještenja ili komentari postaju automatski vlasništvo pružaoca usluge.

Platforma ima 2 vrste korisnika:

 • Posjetioci
 • Registrovani korisnici (kandidati i poslodavci)

Posjetilac je svako lice koje putem interneta pristupa Platformi, bez prethodne prijave ili registracije na platformu. Posjetilac može da se upozna sa cjelokupnim sadržajem javno dostupnim na platformi, bez plaćanja naknade.

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na platformi pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

U slučaju kršenja odredbi ovih Uslova korišćenja, platforma zadržava pravo odbiti registraciju, privremeno ili trajno ukinuti postojeću registraciju ili nalog.

Svakom pojedinom prijavom na Platformu, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Platformi i mogućnost uređivanja sadržaja u skladu sa vrstom svog korisničkog pristupa.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Platforme putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavijestiti pružaoca usluga ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka. Korisnik može samostalno inicirati slanje e-mail obavještenja od strane platforme sa veb adresom za vraćanje pristupa nalogu, odnosno promjenu lozinke.

Korisnik pri registraciji unosi e-mail adresu koja je unikatna na nivou Platforme, i isključivo predstavlja identitet registrovanog Korisnika. Korisnik može samostalno inicirati promjenu e-mail adrese slanjem e-mail obavještenja od strane Platforme sa veb adresom za verifikaciju naloga na novounešenu e-mail adresu koja postaje vezana za identitet Korisnika, čime Korisnikov identitet prestaje da bude vezan za staru e-mail adresu koja je od tog momenta dostupna drugim Korisnicima za registraciju.

Korisnik pri registraciji i prijavi na Platformu takođe može koristiti i neke od ponuđenih eksternih provajdera za dokazivanje identiteta kod kojih već ima nalog. U slučaju upotrebe eksternog provajdera prijave, Korisnik nije obavezan unositi lozinku, već se proces verifikacije identiteta odvija na strani provajdera.

Pružalac usluga ne moderira, ne modifikuje niti na bilo koji način suštinski ne utiče na registraciju Korisnika, kao i sadržaj koji korisnici postavljaju na platformi. U skladu sa tim samo Korisnik ima odgovornost i snosi sve pravne posljedice koje iz njegovog sadržaja na Platformi mogu da proisteknu. Pružalac usluga zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrši pravopisne i gramatičke korekcije, koje ni na koji način ne utiču na sadržaj koji Korisnik putem Platforme postavlja.

Korisnik u svakom trenutku može inicirati trajno brisanje svog naloga čime se uklanjaju svi podaci Korisnika sa Platforme. U zavisnosti od vrste pristupa Korisnika, Pružalac usluga zadržava pravo da određene podatke koji su neophodni za normalno funkcionisanje Platforme zadrži, trajno ih razvezujući od identiteta obrisanog Korisnika.

Kandidati (registrovana fizička lica)

Kandidati su fizička lica koja su se registrovala na platformi. Registracija na platformi je besplatna za fizička lica (u daljem tekstu: Kandidati) i njome se smatra da su se kandidati upoznali sa ovim uslovima korišćenja i da su na njih pristali.

Neophodni podaci za registraciju su puno ime i prezime, e-mail adresa i lozinka (ukoliko kandidat želi da se autentifikuje pomoću lozinke svakim pristupom Platformi). U slučaju da se kandidat registruje pomoću eksternog provajdera, Platforma će automatski povući puno ime i prezime i e-mail adresu od strane provajdera.

Kreiranjem naloga platforma omogućava Kandidatu pristup veb sajtu za zapošljavanje radnik.me, iOS aplikaciji radnik.me i android aplikaciji radnik.me korišćenjem istih pristupnih podataka, uz mogućnost korišćenja svih usluga i funkcionalnosti koje ovaj veb sajt nudi.

Registracijom na Platformu Kandidat dobija sljedeće mogućnosti:

 • Konkurisanje na oglase za posao - Ukoliko se kandidat odluči da se prijavi za posao putem platforme, potrebno je popuni formular na platformi u kojem će unijeti ime i prezime, broj telefona, mjesto i državu stanovanja, dok se e-mail automatski uzima iz naloga za tu namjenu. Kandidat može da opozove prijavu na posao u svako doba i u tom slučaju prijava više neće biti vidljiva poslodavcu. Platforma radnik.me nije odgovorna za sadržaj dokumentacije koju kandidati dostavljaju prilikom prijave za posao. Ukoliko se utvrdi da su kandidati u prijavama za posao slali neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, odnosno dostavljali neželjenu poštu (tzv. „spam“) poslodavcima, platforma zadržava pravo da u svako doba deaktivira nalog tog kandidata.
 • Izrada CV-ja – Kandidati imaju mogućnost da unošenjem traženih podataka u prazna polja kreiraju svoj CV putem platforme. CV se čuva unutar platforme nakon čega Korisnik stiče mogućnost da sa tim CV-jem konkuriše na oglase sa platforme. Radna verzija CV-ja koja se čuva na korisničkom nalogu kandidata je vidljiva samo njemu. Prilikom konkurisanja na radno mjesto poslodavac dobija onu verziju CV-ja za koju se kandidat odluči da mu pošalje. Kandidat može u svako doba obrisati CV sa platforme.
 • Dodavanje i obrada dokumenata - Kandidat ima mogućnost da u okviru svog naloga dodaje druga dokumenata za potrebe konkurisanja (motivaciono pismo, pismo preporuke i slično).
 • Pregled prijava - Kandidat ima mogućnost pregleda svojih prijava na oglase koje je poslao u okviru Platforme. Pregled prijava sadrži informacije o oglasu na koji je Kandidat konkurisao, tačnom datumu slanja prijave, osnovne kontakt informacije Kandidata, odgovore na postavljena pitanja, kao i dokumenta koja je priložio prilikom konkurisanja. Dok traje određeni oglas za posao, kandidat može poništiti svoju prijavu i time postati nevidljiv za poslodavca. To ne znači da Poslodavac nije u međuvremenu preuzeo podatke Kandidata i ima u planu da ga kontaktira za to radno mjesto.
 • Kandidat ima opciju da uključi/isključi e-mail obavještenja kao i push notifikacije na mobilnom uređaju. U podešavanjima ima opciju da odabere do 10 oblasti rada za koje je zainteresovan, kao i do 10 lokacija za koja želi da prima obavještenja.
 • Čuvanje oglasa za posao - Kandidat ima mogućnost da u detaljima oglasa za posao isti sačuva za kasniji pregled.
 • Čuvanje profila poslodavca - Kandidat ima mogućnost da u profilu Poslodavca istog sačuva za kasniji pregled.
 • Kandidat u svakom trenutku može zahtijevati izmjenu lozinke kroz podešavanja naloga. Nakon klika na dugme dobija e-mail koji sadrži link do forme gdje unosi novu lozinku. Link za izmjenu lozinke važi 24h od trenutka kada korisnik zahtjeva izmjenu.
 • Kandidat u svakom trenutku može zahtijevati izmjenu e-mail adrese kroz podešavanja naloga. Klikom na dugme šalje se verifikacioni link na novu e-mail adresu i važi 24h. Otvaranjem linka dolazi do automatske verifikacije i izmjene e-mail adrese.
 • Brisanje naloga - Kandidati mogu u svako doba trajno deaktivirati svoj korisnički nalog. Nakon što korisnik potvrdi da želi da trajno deaktivira nalog, brišu se sve informacije o korisniku, dokumenta koja je unio na platformu, sačuvani poslovi i poslodavci, podešavanja obavještenja, sve informacije iz biografije.

U slučaju deaktiviranja naloga od strane korisnika, pružalac usluga ne garantuje da neki poslodavci nisu sačuvali CV odnosno prijavu korisnika iz perioda kada je ona bila aktivna, niti da poslodavci ili lica koja su eventualno na drugi način došla do podataka kandidata, neće kontaktirati korisnika i nakon deaktivacije naloga. Pružalac usluga ne snosi odgovornost u tim slučajevima.

Registracijom na platformu i korišćenjem njenih usluga, korisnici prihvataju da platforma postaje vlasnik pruženih podataka.

Ukoliko kandidat smatra da je došlo do zloupotrebe podataka od strane poslodavaca potrebno je da obavijesti platformu putem e-maila: info@radnik.me .

Poslodavci (Registrovana pravna lica)

Prilikom registracije, poslodavaci unose informacije o privrednom društvu (PIB, PDV, naziv pravnog lica, adresu, grad, država) i informacije o svom nalogu (zaposleni u tom pravnom licu koji je upravlja nalogom u ime tog pravnog lica i koji zadužen za saradnju sa pružaocem usluga i kontakt osoba za sva pitanja u vezi postavljenog oglasa), selekciju kandidata itd. Informacije o administratoru naloga: ime i prezime, radno mjesto, e-mail adresa, broj telefona i lozinka za prijavu. Takođe, poslodavac ima mogućnost da unese logo, slogan ili kratki opis, broj zaposlenih, godine osnivanja, veb sajt, e-mail adrese, broj telefona, link društvenih mreža. Takođe ima opciju izmjene javnog naziva kompanije, adrese, grada i države. Svi podaci koje poslodavac unese će biti javno dostupni na stranici poslodavca unutar veb sajta i unutar mobilnih aplikacija.

Registracijom naloga na platformi, smatra se da je poslodavac prihvatio Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.

Nakon registracije, poslodavac dobija e-mail za verifikaciju naloga gdje klikom na link u e-mailu završava proces registracije. Verifikaciju poslodavca vrši administrator platforme ručno, nakon što poslodavac unese osnovne informacije i logo i o ishodu verifikacije obavještava poslodavca na e-mail.

Registracijom na Platformi Poslodavci dobijaju mogućnosti postavljanja oglasa za zapošljavanje, pregledanja oglasa, promocije svoje kompanije ili brenda, kao i korišćenje svih drugih usluga Platforme. Poslodavac ima pravo da podijeli na svojim društvenim mrežama i drugim kanalima za komunikaciju oglas koji je postavio na Platformi, ali time ne stiče pravo da upotrebljava bilo koji zaštićeni žig (logo) Pružaoca usluge.

Poslodavac se obavezuje da će informacije, uključujući i kontakt podatke, do kojih je došao putem platforme koristiti isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućeg zaposlenog i da ih u druge svrhe neće koristiti. Pružalac usluga nije odgovoran za postupanje poslodavaca.

Svako korišćenje informacija suprotno ovim Uslovima korišćenja za sobom povlači odgovornost u skladu sa Zakonom.

Registracijom na platformi poslodavac ima sljedeće mogućnosti:

Oglašavanje

Platforma pruža mogućnost poslodavcima da samostalno kreiraju oglase za radno mjesto. Nakon započinjanja kreiranja oglasa poslodavcu je omogućeno da: vrši izbor vrste oglasa; unosi naziv pozicije koju oglašava – Napomena tekst oglasa mora biti rodno neutralan u skladu sa Zakonom; unosi oblasti rada za radno mjesto, da li je potrebno radno iskustvo, vrstu ugovora/obima rada, lokacije za koje pozicija važi i unosi opcionalno neke dodatne oznake (broj radnih sati, smjene itd.); vrši odabir načina na koje će kandidatima omogućiti da se prijavljuju na oglas (prijavom kroz platformu, slanjem e-maila poslodavcu, putem spoljnjeg link-a za prijavu, putem broja telefona za prijavu); unosi dodatna pitanja na koja kandidati treba da odgovore (bira koji su obavezni, a koji ne); unosi zahtjeve za dodatna dokumenta koja kandidati treba da prilože (bira koja su obavezna, a koji ne); poslodavcima je omogućeno da označe oglas kao anoniman. Poslodavac sam izrađuje i potvrdu prijema koja se dostavlja kandidatima koji su se uspješno prijavili na posao.

Tekstovi i drugi sadržaji koje poslodavac objavljuje moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost i ispravnost unijetih podataka, odgovara isključivo Korisnik koji je podatak unio. Tačnost podrazumijeva da sadržaj dolazi iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumijeva gramatičku i pravopisnu usklađenost.

Platforma sadrži linkove ka Internet sajtovima drugih pravnih i fizičkih lica, i u tom slučaju ne odgovara za njihov sadržaj i dostupnost.

Na kraju procesa uređivanja oglasa poslodavcu se daje opcija da pošalje dati oglas na provjeru administratoru. Takođe, svaka promjena koju poslodavac sačuva mu omogućava da napusti pregledač i nastavi uređivanja oglasa kasnije tako da ne gubi sačuvane informacije. Prilikom slanja oglasa na provjeru administratoru pružaoca usluga, poslodavac može da unese dodatne instrukcije o datumu i vremenu objave oglasa.

Ukoliko pružalac usluga odobri oglas, poslodavac se o tome obavještava putem e-maila. Nakon što je oglas odobren od strane administratora on se u dogovoreno vrijeme aktivira, odnosno javno objavljuje. Od tog momenta oglas je u narednom periodu (za koji je plaćen) javno vidljiv unutar platforme a nakon toga ostaje zauvijek vidljiv isključivo kroz internet pretragu ili klikom na njegov link.

Administrator pružaoca usluga takođe zadržava pravo da ne objavi oglas za čiju sadržinu smatra da nije u skladu sa Uslovima korišćenja. U tom slučaju poslodavac ima mogućnost da oglas izmijeni i ponovo pošalje na provjeru. Poslodavac može trajno obrisati oglase koje nije dalje poslao na provjeru (tzv. Radne verzije oglasa).

Na platformi je zabranjeno objavljivanje oglasa koji se mogu okarakterisati kao diskriminišući u skladu sa Ustavom Crne Gore, Zakonom o zabrani diskriminacije, Zakonom o radu i Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti. Platforma funkcioniše na principima poštovanja ljudskih prava, rodne i svake druge ravnopravnosti kandidata.

Zabranjen je svaki oblik neposredne ili posredne diskriminacije, po bilo kom osnovu. Diskriminacija je svako pravno ili faktičko pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje postupanja prema jednom licu, odnosno grupi lica u odnosu na druga lica, kao i isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva nekom licu u odnosu na druga lica, koje se zasniva na rasi, boji kože, nacionalnoj pripadnosti, društvenom ili etničkom porijeklu, vezi sa nekim manjinskim narodom ili manjinskom nacionalnom zajednicom, jeziku, vjeri ili uvjerenju, političkom ili drugom mišljenju, polu, promjeni pola, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji i/ili interseksualnim karakteristikama, zdravstvenom stanju, invaliditetu, starosnoj dobi, imovnom stanju, bračnom ili porodičnom stanju, pripadnosti grupi ili pretpostavci o pripadnosti grupi, političkoj partiji ili drugoj organizaciji, kao i drugim ličnim svojstvima.

Diskriminacijom se smatra i podsticanje, pomaganje, davanje instrukcija, kao i najavljena namjera da se određeno lice ili grupa lica diskriminišu po nekom od navedenih osnova.

Ukoliko nađe da bi se oglas mogao okarakterisati kao diskriminišući ili se njime krše ljudska prava, pružalac usluge će obavijestiti poslodavca, u cilju dogovora oko toga da se tekst oglasa izmijeni prilagodi Uslovima korišćenja i da ga uskladi sa Zakonima Crne Gore. Ukoliko poslodavac odbije da uskladi oglas sa propisima Crne Gore, pružalac usluga zadržava pravo da svakom trenutku odbije postavljanje oglasa za radna mjesta. Takođe, u slučaju grubih kršenja ovih odredbi pružalac usluga zadržava pravo da poslodavcu uskrati mogućnost pristupanja platformi ili bilo kom njenom dijelu, odnosno da oduzme pravo korišćenja bilo kojeg servisa ili usluge.

Naknada za oglašavanje se obračunava shodno vrsti oglasa i njegovom trajanju, a u skladu sa dostavljenom profakturom.

Pored osnovnog profila, poslodavcima se pruža mogućnost aktivacije premium profila, reklamnih banera, promotivnih tekstova, godišnjih paketa za oglašavanje i brojnih drugih aktivnosti.

Poslodavac u svakom trenutku može pristupiti listi svih profaktura i fiskalizovanih faktura koje je Platforma generisala za pružene usluge.

Po isteku oglasa poslodavac se obavještava da je vrijeme oglasa isteklo i pruža mu se mogućnost produženja oglasa na period od 7 ili 15 dana uz 10% popusta. Kad poslodavac odabere produživanje oglasa, njemu će se dostaviti nova profaktura za obnovljeni period trajanja oglasa, uz obračunati popust od 10%.

Poslodavac uvid u podatke kandidata putem platforme ima do 90 dana počev od dana isteka oglasa, nakon čega se podaci o kandidatima prijavljenim na taj oglas trajno uklanjanju sa platforme. U skladu sa tim, pružalac usluga nije odgovoran ukoliko poslodavac zadrži podatke o prijavljenim kandidatima kod sebe na računaru, s obzirom da je pružalac usluga obezbijedio da pristup tim podacima putem platforme bude onemogućen.

Platforma nije odgovorna za tačnost i istinitost sadržaja objavljenog oglasa, jer je isti napravljen od strane poslodavaca, kao ni za dalji tok procesa selekcije kandidata.

Samim tim, na osnovu postavljenog oglasa pružalac usluga ne može da garantuje za kvalitet prijava, prijavljenih ili izabranih kandidata ili bilo kojih drugih akcija preduzetih od strane kandidata tokom ili nakon procesa selekcije. Takođe, pružalac usluga se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji predstavljaju rezultat korišćenja usluga sajta (predvidivih i nepredvidivih), niti se smatra odgovornim za bilo koju posljedicu koja je rezultirala iz kontakta sa trećim licima (drugim kandidatima ili poslodavcima).

Poslodavac može u svako doba zatražiti automatsko brisanje svog korisničkog naloga i svih podataka o pravnom licu.

Ukoliko dođe do problema u radu servisa neophodno je kontaktirati korisničku podršku.

Za svaku zatraženu uslugu, poslodavcima se dostavlja profaktura na e-mail (takođe je dostupna i unutar stranice Fakturisanje i pravni podaci). Kako bi usluga bila izvršena neophodno je platiti profakturu, nakon čega će na isti način poslodavcu biti dostavljena i fiskalizovana faktura. Jedini izuzetak od ovog pravila jeste usluga objavljivanja oglasa za posao gdje platforma dozvoljava objavljivanje istih i bez prethodnog plaćanja profakture, kako bi se proces ubrzao u korist poslodavca.

Svi oglasi pristigli do 16h se objavljuju istog dana, ukoliko je Poslodavac tako zatražio. Oglasi pristigli nakon 16h se objavljuju sljedećeg radnog dana.

Poslodavac u svakom trenutku može zatražiti privremeno ili trajno uklanjanje kako aktivnog ili isteklog oglasa.

Poslodavac se obavezuje da će podatke Kandidata koristiti isključivo u svrhu zapošljavanja i procjene za traženu poziciju i da ih neće ni u kom slučaju dostavljati trećim licima ili zloupotrebljavati na način što će Kandidatima slati ponude svojih usluga i slično.

Obavještenje

Korisnik se obavještava da mu pružalac usluga može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj platforme, obavještenja koja se tiču funkcionisanja platforme, novosti, kao i ostala obavještenja ove vrste.

Zabranjeni sadržaji

Registrovani korisnici se obavezuju da poštuju navedene smjernice prilikom izrade i objavljivanja sadržaja na ovoj platformi.

Pružalac usluga zadržava pravo da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji korisnik postavi na platformi, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj ocjeni pružaoca usluge, uključuje, ali nije ograničen na:

 • lična imena;
 • otvoreno uvrijedljiv sadržaj ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, psihičko ili fizičko nasilje bilo koje vrste, a koje je usmjereno na bilo koju grupu ili pojedinca;
 • uznemirava ili promoviše uznemiravanje druge osobe;
 • eksploatiše ljude na seksualni ili nasilni način;
 • sadrži nagost, uvrijedljiv ili neprimjeren sadržaj ili sadrži vezu do veb sajtova za odrasle;
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju ili stvaraju rizik po privatnost ili bezbjednost bilo koje osobe;
 • sadrži ili promoviše informacije za koje zna da su netačne ili koje navode na pogrešan zaključak ili promovišu nedozvoljene aktivnosti ili čiji je sadržaj uvrijedljiv, zastrašujući, pun prijetnji, nepristojan ili klevetnički;
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama ili masovne pošte, instant poruka i „spam";
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke ili skrivene stranice ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama);
 • podstiče ili promoviše kriminalne aktivnosti ili bilo koje druge vrste nezakonitih radnji ili podstiče, pomaže, pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti,
 • traži lozinke ili informacije koje lično identifikuju lice u komercijalne ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika;
 • uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti pružaoca usluga kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmjena, oglašavanje ili piramidalne šeme;
 • uključuje fotografiju ili video zapis druge osobe koja je objavljena bez pristanka te osobe;
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora ili neka druga lična prava.
 • kriminalne ili deliktne aktivnosti, uključujući dječiju pornografiju ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, "spam", piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne;
 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih ili nedozvoljenih načina korišćenja Platforme;
 • zaobilaženje ili izmjena, pokušaj da se zaobiđe ili izmijeni, podsticanje ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu ili izmjene neku od bezbjednosnih tehnologija ili softvera koji su dio Platforme;
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa ili bilo kog dijela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi ili na bilo koji drugi način korišćenje Platforme za slanje izmijenjenih, prevarantskih ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor;
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka ili programa koji prekidaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera ili hardvera ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje ili pristup računaru ili računarskoj mreži;
 • miješanje u pristup Platformi bilo kog korisnika, hosta ili mreže;
 • prekrivanje ili zamagljivanje oglašavanja preko banera na stranici profila Kandidata ili Poslodavca ili bilo kojoj stranici Platforme preko HTML/CSS-a ili na neki drugi način;
 • uključujući HTML, CSS ili neko drugo kodiranje na stranici profila Kandidata ili Poslodavca, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja;
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika ili video zapisa;
 • miješanje sa, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Platforme ili na mreži ili uslugama povezanim sa Platformom;
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku ili odavanje lozinke trećim licima ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov;
 • lažno predstavljanje ili pokušaj lažnog predstavljanja u svojstvu drugog pravnog ili fizičkog lica;
 • prodaja ili prenos korisničkog profila na neki drugi način;
 • korišćenje informacija dobijenih sa Platforme kako bi se maltretiralo, zlostavljalo ili povrijedilo neko lice i pokušaj da se to uradi
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu ili prihvatanje uplate ili bilo čega što ima vrijednost od trećih lica u zamjenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog ili nedozvoljenog korišćenja Platforme u ime te osobe;
 • brisanje ili drugi načini izmene obavještenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja;
 • korišćenje meta oznaka ili drugog skrivenog teksta ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije;
 • pokušaj da se ispita, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela Platforme ili prekrše bilo koje bezbjednosne mjere ili mjere provjere identiteta;
 • prikupljanje ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole;
 • lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unaprijed poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa ili drugi vidovi prevare;
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama ili povreda Platforme ili bezbjednosti mreže.

Pružalac usluga će obavijestiti nadležni državni organ ako utvrdi:

 • postojanje osnovane sumnje da korišćenjem njegove usluge korisnik preduzima nedopuštene aktivnosti;
 • postojanje osnovane sumnje da je korisnik njegove usluge pružio nedopušteni podatak.

Pružalac usluga zadržava pravo da nadgleda sve korisničke aktivnosti i korisnički sadržaj koji je povezan sa Platformom. Pružalac usluga može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Uslova i drugih prijava i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke mjere koje smatra odgovarajućim.

Pružalac usluga će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Uslova korišćenja, odnosno kršenje zakona.

Pružalac usluga zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge pružaoca usluga koje je korisnik koji je počinio prekršaj koristio, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova.

Ograničenje od odgovornosti

Pružalac usluga ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika.

Pružalac usluga nije dužan pregledati oglase i druge objave na platformi koje je skladištio, prenio ili učinio dostupnim, odnosno ispitivati okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno djelovanje korisnika.

Pružalac usluga zadržava pravo, da izvrši minorne korekcije koje ni na koji način ne utiču na podatke i integritet podataka koje korisnik putem Platforme postavlja.

Pružalac usluga nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu koja može nastati usljed nepravilne upotrebe platforme. Pružalac usluga nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Platforme, niti za probleme tehničke prirode, koji mogu dovesti do privremenog nefunkcionisanja, kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka.

Pružalac usluga nije odgovoran za sadržaj koji postavljaju Korisnici.

Pružalac usluga neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posljedičnu ili drugu štetu nastalu korišćenjem Platforme ili drugih povezanih sajtova.

Pružalac usluga, ne pruža garancije da će se kandidati prijaviti na posao, niti obratno, kandidatima da će pronaći odgovarajući posao, niti na bilo koji način garantuje da će se zaključiti pravni posao koji je predmet oglasa. Takođe, pružalac usluga ne garantuje za tačnost i istinitost podataka.

Platforma može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unaprijeđenja sistema.

Završne odredbe

Pružalac usluga ima pravo da u svako doba izmijeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, na način što će izmjene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na ovoj stranici Platforme. Izmjene postaju važeće danom objave.

Ukoliko već registrovani korisnik da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovani korisnik ne želi da se usaglasi sa novim Uslovima korišćenja ima pravo pokrenuti automatsko brisanje naloga, te će se ugovorni odnos prekinuti po prethodnim Uslovima korišćenja.