Svjedoci smo da Crna Gora poslednjih godina bilježi veliki priliv radne snage iz inostranstva, a naročito tokom ljetnje turističke sezone. 

Ukoliko ste strani drzavljanin i razmišljate o zaposlenju u našoj zemlji, na pravom ste mjestu! 

U našem blogu možete pronaći sve informacije o uslovima i dokumentaciji koju morate pripremiti kako biste dobili dozvolu za privremeni boravak i rad.

Da biste mogli raditi u Crnoj Gori, neophodno je da od Ministarstva unutrašnjih poslova dobijete dozvolu za privremeni boravak i rad. Uslovi koje morate ispuniti da biste dobili ovu dozvolu su:

 • da imate sredstva za izdržavanje 
 • da imate obezbijeđen smještaj
 • da imate zdravstveno osiguranje
 • da imate važeću stranu putnu ispravu ili ličnu kartu ciji rok važenja mora biti najmanje tri mjeseca duži od roka na koji se odobrava boravak
 • da Vam nije izrečena zabrana ulaska i boravka u Crnoj Gori
 • da ni u Crnoj Gori ni u drzavi porijekla niste pravosnažno osuđeni na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude


Ukoliko ispunjavate ove uslove, potrebno je da područnoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova predate sledeću dokumentaciju:

 • fotokopiju pasoša ili biometrijske lične karte
 • ponudu za zaposlenje od kompanije čije je sjedište u Crnoj Gori
 • dokaz o registraciji poslodavca u Crnoj Gori (izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata)
 • dokaz da u zemlji porijekla niste pravosnažno usuđeni
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje (dokaz o posjedovanju sredstava na računu ili dokaz o ličnim primanjima po osnovu radnog angažmana u poslednja tri mjeseca. Neophodno je da posjedujete novčana sredstva u iznosu od najmanje 10€ za svaki dan zahtijevanog boravka)
 • dokaz o obezbijeđenom smještaju (list nepokretnosti; izjava stanodavaca i list nepokretnosti; potvrda poslodavca o kolektivnom smještaju kod preduzetnika ili preduzetnika registrovanog za pružanje usluge smještaja)
 • ljekarsko uvjerenje (izdato od strane nadležene zdravstvene ustanove u Crnoj Gori)
 • dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikaciji (rješenje o priznatoj obrazovnoj ispravi stranca ili original obrazovne isprave stranca sa potvrdom o podnijetom zahtjevu za priznavanje inostrane obrazovne isprave. Ukoliko se zapošljavate kao radnik bez kvalifikacije, nostrifikacija nije potrebna)
 • zdravstveno osiguranje (polisa osiguranja u Crnoj Gori ili zdravstvena knjižica)
 • dokaz o uplati taksi koje zavise od opštine u kojoj se izdaje dokument


Kao stranac u Crnoj Gori možete obavljati samo one djelatnosti za koje je izdata dozvola za privremeni boravak i rad i to samo za poslodavca koji Vas zapošljava.